Privacybeleid

Deze pagina beschrijft het beleid dat op deze website van T3 IN BALANCE wordt toegepast inzake de persoonlijke levenssfeer evenals de verwerking van alle informatie die verzameld wordt tijdens of naar aanleiding van uw bezoek aan deze website.

Deze website wordt beheerd door Sarah Thomas met maatschappelijke zetel te Viooltjesstraat 4,1700 Dilbeek met ondernemingsnummer 0691.670.475 en met handelsnaam T3 IN BALANCE. Voor alle vragen, opmerkingen of eventuele klachten kan u terecht op het e-mailadres info@t3inbalance.be

Het verzamelen van persoonlijke gegevens

Contactformulier

Wanneer u het contactformulier op deze website gebruikt om ons te contacteren, worden uw naam, e-mailadres, adres (optioneel), telefoonnummer en boodschap via e-mail verzonden. Uw contactinformatie wordt uitsluitend gebruikt om uw boodschap te kunnen beantwoorden.

Verwerking van de persoonsgegevens en de personen die toegang hebben tot de verwerkte gegevens

De verstrekte gegevens worden opgenomen in de bestanden van T3 IN BALANCE. De gegevens zullen enkel verwerkt worden in de mate dat de verwerking nodig is voor de correcte werking van de website en voor de uitvoering van de overeenkomst die u met T3 IN BALANCE heeft afgesloten. Tevens kunnen deze gegevens, mits uw toestemming, door ons gebruikt worden om u informatie toe te sturen over onze promoties of onze nieuwe diensten. Uw persoonlijke gegevens zullen echter nooit verkocht of verzonden worden aan derden, noch openbaar gemaakt worden. T3 IN BALANCE behoudt zich wel het recht voor uw gegevens te gebruiken of openbaar te maken wanneer de wet dit eist, wanneer de verwerking voor u van levensbelang is, wanneer deze opgevraagd worden voor de uitvoering van een externe audit of nog wanneer de gegevensverwerking noodzakelijk is om een gerechtvaardigd belang te behartigen.

U kan de persoonlijke gegevens die we van u verwerken op elk moment inzien en eventueel onvolledige of foute gegevens laten wijzigen. Daarnaast kan u, indien u dat wenst, uw persoonlijke gegevens ook veilig laten verwijderen. Indien u graag uw persoonsgegevens inkijkt, wijzigt of laat verwijderen uit ons systeem, neem dan met T3 IN BALANCE contact op.

Contactgegevens verwerker

T3 IN BALANCE coaching & counseling

Sarah Thomas

Viooltjesstraat 4 1700 Dilbeek

Info@t3inbalance.be

0473/368893 BTW

BE0691.670.475

Links naar anderen

Links die opgenomen zijn op de website zijn louter ter informatieve titel. Ondanks zorgvuldige inhoudelijke controle wordt geen aansprakelijkheid aanvaard, noch voor de inhouden van externe links, noch voor de eerbiediging van een beleid inzake persoonlijke levenssfeer dat identiek is aan het beleid zoals hierbij gedefinieerd. Bij het betreden van de externe links leest u best het privacybeleid van de betrokken website door.

Algemene voorwaarden

1. Algemeen

1.1. T3 IN BALANCE is een eenmanszaak met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd te Dilbeek en ingeschreven bij de Kruispuntbank voor ondernemingen onder nummer 0691.670.475. Het aanbod van T3 IN BALANCE bestaat onder meer uit life & personal coaching, relatiecoaching, onderwijscoaching en studie- en leerbegeleiding.

1.2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, opdrachten en werkzaamheden verricht door T3 IN BALANCE. T3 IN BALANCE behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden in de toekomst aan te passen of te wijzigen.

1.3. Onder een coach-/counselingssessie wordt verstaan een door T3 IN BALANCE georganiseerde activiteit waar individuele personen/gezinnen zich voor kunnen aanmelden.

1.4 Deze voorwaarden vormen samen met het privacybeleid een bindende overeenkomst tussen T3 IN BALANCE en de gebruiker van de website en/of de dienstverlening.

2. Opdrachtverlening

De cliënt bevestigt de opdracht door middel van een schriftelijk akkoord op de digitaal gestuurde offerte of mail, het ondertekenen van de onderlinge overeenkomst, een mondeling (telefonisch) akkoord of door middel van betaling van de factuur. Zodra de overeengekomen dienstverlening gestart is, betekent dit tevens dat de opdrachtgever zijn akkoord gegeven heeft.

3. Inspanningsverplichting

T3 IN BALANCE gaat met de overeenkomst een inspanningsverbintenis aan, hetgeen inhoudt dat de geleverde diensten naar beste inzicht en vermogen zullen worden uitgevoerd. Het betreft evenwel geen resultaatsverbintenis.

4. Verplichtingen

Indien een cliënt door onvoorziene omstandigheden niet kan deelnemen aan een geplande sessie, dient de cliënt minstens 24u op voorhand te verwittigen aan T3 IN BALANCE via gsm of mail. Er zal een vergoeding aangerekend worden van de helft van de prijs voor niet tijdig geannuleerde afspraken, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

5. Tarieven, kosten en prijzen

In de offerte/factuur/mail van T3 IN BALANCE staat steeds duidelijk aangegeven welke tarieven en kosten er door T3 IN BALANCE voor de daarin bedoelde opdracht in rekening zullen worden gebracht. T3 IN BALANCE valt onder de vrijstellingsregeling voor kleine ondernemingen cfr. art. 56bis BTW-Wetboek.

6. Facturering en betalingsvoorwaarden

Facturen/diensten dienen op voorhand per overschrijving of ter plaatse contant of via de bancontactapp betaald te worden door de cliënt.

7. Duur opdracht

De duur van de opdracht is afhankelijk van het soort dienstverlening. In de overeenkomst/factuur wordt vermeld over welke periode of aantal sessies deze opdracht gaat.

8. Aansprakelijkheid

T3 IN BALANCE is nooit aansprakelijk voor enige (directe dan wel indirecte) schade welke aan de cliënt is ontstaan door en/of tijdens het gebruik van diensten die geleverd zijn door T3 IN BALANCE. T3 IN BALANCE is tevens niet aansprakelijk voor de kwaliteit of uitkomst van de door haar geleverde diensten. Op T3 IN BALANCE rust terzake enkel een inspanningsverbintenis. (Zie tevens artikel 3)

9. Intellectueel eigendom

Modellen, technieken en instrumenten die zijn ontwikkeld en/of gebruikt worden door T3 IN BALANCE voor de uitvoering van de opdracht zijn en blijven eigendom van T3 IN BALANCE.

10. Geheimhouding

T3 IN BALANCE is gebonden aan het beroepsgeheim van alles wat haar omtrent haar cliënt is bekend geworden. Gegevens van de cliënt worden uitsluitend gebruikt voor de verwerking en administratieve afhandeling van de opdracht. Gegevens van de cliënt worden niet doorgegeven aan derden tenzij de cliënt daar uitdrukkelijk toestemming voor gegeven heeft (Bv. In geval van doorverwijzing).

11. Geschillen

De voorwaarden en elk geschil dat ontstaat uit of verband houdt met de voorwaarden, worden beheerst door en geïnterpreteerd conform het Belgisch recht. Elk geschil betreffende de geldigheid, de uitlegging of de uitvoering van deze voorwaarden zal definitief worden beslecht door de bevoegde rechtbank.